Справки и отчети на застрахователните брокери

Във връзка с развитието на застрахователния пазар при продажбите на застрахователни договори, чрез интернет страници Ви информираме, че е въведена нова отчетна форма за застрахователните брокери.

Информацията, която ще бъде събирана от застрахователните брокери ще включва: реализираният брой договори чрез онлайн продажби (интернет страница), начислен премиен приход от онлайн продажби и начисленият приход от комисионни от онлайн продажби (по застрахователи, по класове на застраховките, в общо или животозастраховане).

С оглед гореизложеното, при попълването на данните, следва да се запознаете с разписаните подробни указанията за попълването на изисканата информация.

Останалата част от формата на събираните данни, остава непроменена.