СЕС излезе с решение по делото за тълкуване на разпоредби на Директива 2009/65/ЕО, образувано по преюдициално запитване на СРС

Съда на Европейския съюз (СЕС) излезе с решение по дело С-473/20. То беше образувано по преюдициално запитване на Софийски районен съд (СРС) от септември 2020 г. във връзка с тълкуване на разпоредбите на член 69, параграф 2, член 72 и член 99а от Директива 2009/65/ЕО (Директива 2009/65/ЕО) на Парламента и на Съвета от 13 юли 2009 година относно координиране на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа. Делото пред СРС беше образувано по жалба на „Инвест Фонд Мениджмънт“ АД срещу издадено Наказателно постановление от заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, с което е наложена имуществена санкция за неизпълнение на задължението за актуализиране на проспекта на управлявано от него предприятие за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа. СРС отправи общо 4 въпроса към СЕС. Въпросите в преюдициалното запитване на СРС до СЕС са:

1. Какъв е вложеният смисъл от европейския законодател в понятието „съществени елементи“ на проспектите, употребено в чл. 72 от Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент (ЕП) и на Съвета от 13.07.2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в ценни книжа?

2. Следва ли разпоредбата на чл. 69, параграф 2 от Директива 2009/65/ЕО на ЕП и на Съвета от 13.07.2009 г. да се тълкува в смисъл, че всяка промяна на минимално изискуемата информация в проспектите, предвидена в приложение I, списък А, винаги попада в понятието „съществени елементи“ по чл. 72 от Директивата, което да налага тяхното своевременно актуализиране?

3. При евентуален отрицателен отговор на втория въпрос, следва ли да се приеме, че информацията относно промяната при персоналния състав на членовете на съвета на директорите на дадено управляващо дружество, които не са изпълнителни членове и на които не е възложено управлението, попада в обхвата на понятието „съществени елементи“, употребено в чл. 72 от Директива 2009/65/ЕО?

4. Следва ли разпоредбата на чл. 99а, буква „с“ от Директива 2009/65/ЕО да се тълкува в смисъл, че е допустимо налагането на санкция на управляващо дружество – за всеки един от управляваните от него взаимни фондове, единствено в случаите на системно неспазване на задълженията по отношение на предоставяната на инвеститорите информация, наложени в съответствие с националните разпоредби за транспониране на членове 68-82 от Директивата?

Страна в производството пред СЕС беше Комисията за финансов надзор, представлявана от нейния председател г-н Бойко Атанасов.

В проведеното писмено и устно производство пред съда, Комисията за финансов надзор защити успешно своята позиция по повдигнатите въпроси, а именно че:

1. член 72 от Директива 2009/65/EО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година, следва да се тълкува в смисъл, че предвидената в списък А от приложение I към тази директива информация относно управляващо дружество, която съгласно член 69, параграф 2 от същата директива проспектът трябва поне да съдържа, попада в обхвата на понятието „съществени елементи на проспектите“ по смисъла на посочения член 72, така че тя трябва да бъде актуализирана.

2. член 99а, буква с) от Директива 2009/65, изменена с Директива 2014/91, следва да се тълкува в смисъл, че допуска национална правна уредба, съгласно която управляващо дружество, което не е спазило предвиденото в членове 68—82 от тази директива задължение за актуализиране на проспектите в установения от тази национална правна уредба срок по отношение на няколко предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа, се наказва с административна санкция за всяко от тези предприятия, въпреки че промяната, която е трябвало да бъде предмет на актуализация в тези проспекти, се е отнасяла до един-единствен елемент, свързан със състава на орган на управляващото дружество, при условие че административната санкция е както ефективна и възпираща, така и пропорционална.“

Детайлна информация можете да намерите тук.