Ръководство за изготвяне и одобрение на проспекти за публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар

На сайта на Комисия за финансов надзор, в раздел „Административни документи“, секция „Ръководства“, е публикувано Ръководство за изготвяне и одобрение на проспекти за публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар.
Документът има за цел да  бъде в ползва и в улеснение на дружествата, които искат да стъпят на българския капиталов пазар. Ръководството съдържа основни етапи за процедурата за одобрение на проспекти; таксите и сроковете за разглеждане, изискванията, които трябва да се спазват при изготвянето им, както и най-често допусканите грешки.