Решения от заседание на 31.10.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява проспект за първично публично предлагане на емисия облигации, които ще бъдат издадени от „Финанс Плюс Мениджмънт Холдинг“ АД, гр. София.

Емисията е в размер до 25 000 000 евро, разпределени в до 25 000 броя обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, свободно прехвърляеми, обезпечени облигации, с номинална и емисионна стойност от 1 000 евро всяка, с ISIN код BG2100024236, с фиксиран лихвен процент в размер на 8% годишно, платим на 6-месечен период, със срок на облигациите от 7 (седем) години, считано от датата на регистрацията на емисията в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар” АД.

Вписва посочената емисия облигации, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, и „Финанс Плюс Мениджмънт Холдинг“ АД, гр. София, като емитент, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

2. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от Бисер Христов Унтов, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг“ АД на до 20 945 броя акции на „Мебелсистем“ АД от останалите акционери на дружеството.

3. Утвърждава „КПМГ ОДИТ“ ООД и „БЕЙКЪР ТИЛИ КЛИТУ И ПАРТНЬОРИ“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г. на „ГРАВЕ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД.

4. Утвърждава „РСМ БГ“ ООД и „КРОУ БЪЛГАРИЯ ОДИТ“ ЕООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г. на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ“ АД.

5. Утвърждава „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД и „МАЗАРС“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г. на „ЗД ЕВРОИНС“ АД.

6. Утвърждава „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД и „МАЗАРС“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г. на „Евроинс Иншурънс груп“ АД.

7. Утвърждава „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и „Ем Джи Ай Делта“ ООД, като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г. на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ИНСтинкт“ ЕАД.

8. Съгласува избора на „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА“ ЕООД и „АТА КОНСУЛТ“ ООД за одитори за извършване на проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2023 г. на „Пенсионно осигурително дружество – Бъдеще” АД и управляваните от него фондове.

9. Спазва в надзорната си практика следните насоки:

  • Насоки относно политиките и процедурите, свързани с управление на нормативното съответствие, и ролята и отговорностите на служителя, отговорен за нормативното съответствие във връзка с БИП/БФТ, съгласно член 8 и глава VI от Директива (ЕС) 2015/849 (EBA/GL/2022/05), издадени от Европейския банков орган;
  • Насоки относно използването на решения за дистанционно установяване на делови взаимоотношения с клиенти съгласно член 13, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/849 (EBA/GL/2022/15), издадени от Европейския банков орган;
  • Насоки относно политиките и механизмите за контрол за ефективно управление на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма (ИП/ФТ) при предоставянето на достъп до финансови услуги (EBA/GL/2023/04), издадени от Европейския банков орган;
  • Насоки относно стандартните формуляри, формати и образци за подаване на заявление за разрешение за управление на пазарна инфраструктура, основана на ТДР (ESMA70-460-213), издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари.

10. Изпраща писмо до ЗАД „Алианц България“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерението на дружеството да извършва застрахователна дейност на територията на Република Румъния при условията на свобода на предоставяне на услуги.