Решения от заседание на 31.08.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява Тодор Данаилов за член на съвета на директорите и изпълнителен директор на „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП“ АД.

2. Одобрява представения Анекс за изменение и допълнение на Договор за посредничество, сключен между „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ и „Явлена“ АД (в качеството на правоприемник на „Явлена“ ЕООД).

3. Вписва „КРЕДИ ИНС” ООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

4. Заличава „АСИДЖЕСТ РЕ БРОКЕР“ ООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

5. Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Италия относно намерението на „САЙБЪР ЛЕВЕЛ ИНС“ ООД да извършва дейност по застрахователно посредничество при правото на установяване (чрез клон) на територията на съответната държава.