Решения от заседание на 31.05.2022 г.

На заседанието си на 31.05.2022 г. КФН реши:

1. Одобрява Недко Статев за нов член на Съвета на директорите на „Пълдин Пропъртис Инвест“ АДСИЦ.

2. Освобождава за 2022 г. „ЕЛ БАТ“ АД от задължението да се лицензира като инвестиционен посредник във връзка с осъществяваната от дружеството търговия с деривати (по смисъла на чл. 5 от ЗПФИ).

3. Изпраща писмо до „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерение за придобиване на квалифицирано дялово участие в инвестиционен посредник „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД.