Решения от заседание на 30.11.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1.Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадена от „Еврохолд България“ АД.

Емисията е в размер на 40 000 000 евро, разпределени в 40 000 броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, обезпечени и неконвертируеми облигации с ISIN код BG2100002224, с единична номинална стойност 1 000 евро, издадени на 08.03.2022 г. и с падеж на 08.03.2029 г., с фиксиран лихвен процент в размер на 3,25%, платим на годишна база, с периодичност на лихвените плащания на 6-месечен срок, с изплащане на главницата на падежа заедно с последното лихвено плащане.

Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

2. Одобрява представеното допълнение към договор за възлагане на дейности, сключен между „Софарма имоти“ АДСИЦ и трето лице по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС.

3. По предложение на Съвета на Гаранционния фонд (ГФ), вноската на застрахователите, предлагащи в Република България задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, към Фонда за незастраховани МПС в Гаранционния фонд остава в размер на 12.50 лв. за всяко застраховано МПС. Размерът на вноската на застрахователите, предлагащи в Република България задължителна застраховка „Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз по чл. 461, т. 2 от КЗ, също не се променя и остава 0.15 лв. за всяко място, без мястото на водача в превозните средства.

Вноската към Обезпечителния фонд също остава в размер на 3.50 лв. за всяко застраховано МПС по „Гражданска отговорност на автомобилистите“.

Общо вноската към ГФ на всяко едно застраховано МПС по „Гражданска отговорност на автомобилистите“ остава 16.00 лв., които се разпределят във въпросните два фонда.

 4. Утвърждава „ЪРНСТ И ЯНГ ОДИТ“ ООД и „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА“ ЕООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г., годишните справки, доклади и приложения на „БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ“ /БАЕЗ/ ЕАД.

5. Изпраща писмо до „Застрахователна компания ЛЕВ ИНС“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерението на дружеството да разшири дейността си на територията на Италия, Франция, Хърватия, Испания, Португалия, Кипър и Гърция, при условията на свободата на предоставяне на услуги.

6. Прекратява производството, образувано във връзка с намерението на ЗАД „Алианц България“ АД да извършва дейност в Румъния, при условията на свободата на предоставяне на услуги.