Решения от заседание на 30.08.2022 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Вписва последваща емисия акции, издадена от „КМ Грийн Енерджи фонд“ АД, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

Емисията е в размер на 22 499 998 броя обикновени, поименни, безналични, свободно-прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка една, с ISIN код BG1100032082, и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 13 335 870 лева на 35 835 868 лева.

2. Издава одобрение на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ за възлагане на дейности по чл. 27, ал. 3 от ЗДСИЦДС (посредническа дейност при продажба на недвижими имоти) на „Явлена“ ЕООД като трето лице по смисъла на чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС.

3. Издава одобрение на ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” АД на вътрешногрупово споразумение за аутсорсинг на IT услуги, сключено с Allianz Technology SE.

4. Издава одобрение на ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ” АД на вътрешногрупово споразумение за аутсорсинг на IT услуги, сключено с Allianz Technology SE.

5. Издава одобрение на ЗАД „ЕНЕРГИЯ” АД на вътрешногрупово споразумение за аутсорсинг на IT услуги, сключено с Allianz Technology SE.

6. Вписва „ЛЕО БРОКЕР“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

7. Прекратява, по искане на заявителя, производство за вписване на „БАЛКАН ИНШУРЪНС БРОКЕРС” ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

8. Изпраща писмо до управляващо дружество „Еф Асет Мениджмънт” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на лиценз за извършване на дейност по управление на алтернативни инвестиционни фондове.