Решения от заседание на 30.06.2022 г.

На заседанието си на 30.06.2022 г. КФН реши:

1. Одобрява проспект за първично публично предлагане на емисия варанти, които ще бъдат издадени от „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

Емисията е в размер до 98 090 800 (деветдесет и осем милиона деветдесет хиляди и осемстотин) броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми варанти, с емисионна стойност 0,001 лева, с ISIN код BG9200002228, които дават право на притежателите на варанти да упражнят в 5-годишен срок правото си да запишат съответния брой акции – базов актив на варантите по емисионна стойност 1 (един) лев за акция при конверсионно съотношение варант/акция 1:1, които дружеството ще издаде при бъдещо увеличение на капитала си.

2. Одобрява Светослав Дечев, Даниел Мирчев и Мая Огнянова за членове на съвета на директорите на „СИИ Имоти“ АДСИЦ.

3. Одобрява Десислава Русева за член на съвета на директорите на инвестиционен посредник „Интеркапитал Маркетс“ АД.

4. Одобрява Алексей Георгиев, Иван Пирински и Илхан Фаик за членове на съвета на директорите на „Компас фонд за вземания“ АДСИЦ.

5. Одобрява Панайот Филипов за независим член на съвета на директорите на Застрахователно дружество „ОЗОК ИНС“ АД.

6. Утвърждава „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ“ ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. на ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” АД.

7. Утвърждава „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ“ ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. на ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ” АД.

8. Утвърждава „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ“ ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. на ЗАД „ЕНЕРГИЯ” АД.

9. Съгласува избора на Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ АД на „РСМ БГ“ ООД и „Грант Торнтон“ ООД като одитори за извършване на проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2022 г. на дружеството и управляваните от него фондове.

10. Издава решение за вписване на Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „ДаллБогг: Живот и Здраве“, управляван от ПОД „ДаллБогг: Живот и Здраве“, в регистъра на дружествата за допълнително социално осигуряване, управляваните от тях фондове и професионалните схеми, воден от КФН.

11. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение на Наредба № 63 от 8 ноември 2018 г. за изискванията към съдържанието, периодичността на изготвяне и сроковете за представяне на отчетите за надзорни цели на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове.

Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 14-дневен срок от публикуването му до 14.07.2022 г. включително.

12. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове.

Предстои обнародване в „Държавен вестник“.

13. Отнема правото на Стоян Пламенов Станков за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти, придобито със Сертификат № 469-Б от 30.01.2012 г., издаден от КФН.

14. Допуска кандидат до изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер, който ще се проведе в периода 01.10.2022 – 22.10.2022 г.

15. Изпраща писмо до „Конкорд Асет Мениджмънт” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с извършване на дейност по управление на алтернативен инвестиционен фонд, както и във връзка с одобрение на промени в Програмата за дейността на дружеството.