Решения от заседание на 30.05.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „ТК-ХОЛД“ АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД на акции на „Кабиле-ЛБ“ АД (в ликвидация) от останалите акционери на дружеството.

2. Не издава забрана за придобиване на пряко квалифицирано участие на „ГУМА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД“, Кипър, в размер на 100 % от капитала на инвестиционен посредник „Ъп Тренд“ ООД.

3. Одобрява представения анекс за изменение на договор за възлагане на дейности, сключен между „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ и трето лице по смисъла на чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС.

4. Възнамерява да спазва в надзорната си практика Насоките относно политиките и процедурите, свързани с управление на нормативното съответствие, и ролята и отговорностите на служителя, отговорен за нормативното съответствие във връзка с БИП/БФТ, съгласно член 8 и глава VI от Директива (ЕС) 2015/849 (EBA/GL/2022/05), издадени от Европейския банков орган, считано от 1 януари 2024 г.

5. Възнамерява да спазва в надзорната си практика Насоките относно използването на решения за дистанционно установяване на делови взаимоотношения с клиенти съгласно член 13, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/849, (ЕВА/GL/2022/15), издадени от Европейския банков орган, считано от 1 януари 2024 г.