Решения от заседание на 30.03.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява Теодора Якимова-Дренска за член на съвета на директорите на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ, гр. Пловдив.

2. Одобрява Евгени Бенбасат за независим член на съвета на директорите на ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „МФГ ИНС“ ЕАД (в процес на учредяване).

3. Одобрява измененията в Правилника за организацията и дейността на „Доброволен пенсионен фонд ОББ“.

4. Изпраща писмо до „ЗД Евроинс Живот“ ЕАД, с което уведомява дружеството, че към настоящия момент не са констатирани обстоятелства, които представляват правни пречки за сключването на представения договор за прехвърляне на дейност по организиране, управление, съхранение и унищожаване на архивни документи от архивния фонд на „ЗД Евроинс Живот“ ЕАД към трето лице.

5. Изпраща писмo до „ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ” EАД и „ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” EАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с прехвърляне на услуги по хостване и администриране на техническа инфраструктура в информационни центрове на дружеството на трето лице.

6. Изпраща писмо до „ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ” EАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с прехвърляне на дейностите по предоставяне на информационни услуги на външен изпълнител.

7. Изпраща писмо до „Групама Животозастраховане“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с прехвърляне на дейност по архивиране и съхранение на документи към трето лице.