Решения от заседание на 30.01.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Финанс Директ“ АД, гр. София.

Емисията е в размер на 1 500 000 евро, разпределени в 1 500 броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, неконвертируеми, свободно прехвърляеми, необезпечени облигации, с номинална стойност на една облигация 1 000 евро, с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 6,75%, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 04.05.2023 г. и дата на падеж 04.05.2028 г., с ISIN код BG2100011233.

Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

2. Одобрява Васил Вълков за член на съвета на директорите на управляващо дружество „Тексим Асет Мениджмънт“ ЕАД.

3. Одобрява Бистра Маринкова за представител на „Инвест Кепитъл“ АД в качеството му на член на съвета на директорите на инвестиционен посредник „Кепитъл Инвест“ ЕАД.

4. Издава одобрение за преобразуване чрез вливане на „Добруджанска мебел“ АД, „Каумет“ АД, „Програмни продукти и системи“ АД, „Рален-Текс“ АД и „Рилски лен“ АД в „ТК-Имоти“ АД.

5. Отписва, по искане на заявителя, „Новас 2004“ ЕООД от регистъра на обвързаните агенти, воден от КФН.