Решения от заседание на 29.12.2022 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява Николай Майстер и Наталия Амзина за изпълнителни членове на съвета на директорите на инвестиционен посредник „Интеркапитал Маркетс“ АД.

2. Одобрява непряко придобиване на квалифицирано участие на Европейската банка за възстановяване и развитие в ЗД „ЕВРОИНС“ АД, ЗД „ЕВРОИНС ЖИВОТ“ ЕАД и ЗД „ЕИГ РЕ“ АД чрез пряко придобиване на квалифицирано участие в капитала на „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП“ АД.

3. Вписва „БРОКЕРС ГРУП“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

4. Изпраща уведомления до компетентните органи на Република Австрия, Кралство Белгия, Федерална република Германия, Република Гърция, Кралство Дания, Република Естония, Република Ирландия, Кралство Испания, Република Италия, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Велико херцогство Люксембург, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Полша, Република Португалия, Република Румъния, Република Словакия, Република Словения, Унгария, Република Финландия, Република Франция, Република Хърватия, Чешка република и Кралство Швеция относно намерението на „АЛИАНТ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР“ ЕООД да извършва дейност по застрахователно посредничество при свобода на предоставяне на услуги на техните територии.

5. Изпраща писмо до управляващо дружество „Капман Асет Мениджмънт” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за организиране и управление на национален инвестиционен фонд.

6. Изпраща писмо до „Алфастар Венчърс“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове.