Решения от заседание на 29.11.2022 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Издава одобрение на „ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД” АДСИЦ за възлагане на дейности по чл. 27, ал. 3 от ЗДСИЦДС (водене и съхраняване на счетоводна и друга отчетност и кореспонденция и други необходими дейности, пряко свързани с осъществяване на дейността) на „Сателит Х“ АД като трето лице по смисъла на чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС, съгласно договор за професионални услуги.

2. Признава продобитата от Алаа Сауаид квалификация за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти.

3. Спазва в надзорната си дейност Насоките относно критериите за освобождаване на инвестиционни посредници от изискването за ликвидност в съответствие с член 43, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2019/2033 (EBA/GL/2022/10), издадени от Европейския банков орган.

4. Изпраща писмо до „ПИКЪРИНГ ИНШУРАНС БРОКЕР” ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

5. Изпраща писмо до „БРОКЕРС ГРУП“ ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

6. Изпраща писмо до „РИСК ТРАНСФЕР” ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заличаване на дружеството от регистъра за застрахователните брокери, воден от КФН.

7. Изпраща писмо до ЗД „ЕВРОИНС” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с представен от дружеството договор за прехвърляне на дейностите по предоставяне на информационни услуги на външен изпълнител.