Решения от заседание на 29.06.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1.Издава одобрение на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, гр. София, за възлагане на дейности по чл. 27, ал. 1 от ЗДСИЦДС (строителство и подобрения в недвижими имоти) на трето лице.

2. Отнема, по искане на заявителя, лиценза за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „АВАЛ ИН“ АД.

3. Приема Програма за нормативната дейност на Комисията за финансов надзор за периода 1 юли 2023 г. – 31 декември 2023 г.

4. Изпраща писмо до инвестиционен посредник „АВС Финанс” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с разширяване на обхвата на издадения лиценз.