Решения от заседание на 28.12.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Не издава окончателна забрана за публикуване на търгово предложение от „Еникорп“ АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „БенчМарк Финанс“ АД на акции на „Ямболен“ АД от останалите акционери на дружеството.

2. Вписва емисия облигации, издадени от „Финанс Плюс Мениджмънт Холдинг“ АД, с цел търговия на регулиран пазар.

Емисията е в размер на 20 655 броя обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, свободно прехвърляеми, обезпечени облигации, с номинална стойност от 1 000 евро всяка, с ISIN код BG2100024236, с фиксиран лихвен процент в размер на 8% годишно, платим на 6-месечен период, със срок на облигациите от 7 години, считано от 21.12.2023 г.

3. Признава придобитата от Георги Константинов квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант.