Решения от заседание на 28.11.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации от „Свети Свети Константин и Елена Холдинг“ АД, гр. Варна.

Емисията е в размер на 9 000 000 лева, разпределени в 9 000 броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, обезпечени и неконвертируеми облигации с ISIN код BG2100019236, с единична номинална  стойност 1 000 лева, издадени на 11.07.2023 г. и с падеж на 11.07.2031 г., с плаващ лихвен процент, равен на сума от 6-месечен EURIBOR + надбавка от 1,00%, като размерът на дължимата лихва няма да бъде по-малко от 3,60% и не повече от 5,50%.

Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

2. Одобрява член на управителния съвет на Пенсионноосигурителна компания „ДСК-Родина“ АД.

3. Признава придобитата от Емил Янчев квалификация за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.