Решения от заседание на 28.09.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1.Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадена от „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ.

Емисията е в размер на 10 000 000 лева, разпределени в 10 000 броя обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, свободно прехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална и емисионна стойност на една облигация 1 000 лева, с плаващ лихвен процент в размер, формиран от стойността на индекса ЛЕОНИА ПЛЮС към датата на лихвено плащане плюс надбавка 6,00%, но не по-малко от 6,00% годишно, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 11.04.2023 г. и дата на падеж 11.04.2030 г., с ISIN код BG2100007231.

Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

2. Признава на Цветомир Георгиев частична правоспособност на отговорен актюер в областта на животозастраховането, придобита извън Република България.

3. Възнамерява да спазва в надзорната си практика Насоките относно изискванията за управление на продукта по ДПФИ II (ESMA35-43-3448), издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари, считано от 1 януари 2024 г.

4. Възнамерява да спазва в надзорната си практика Насоките относно политиките и механизмите за контрол за ефективно управление на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма (ИП/ФТ) при предоставянето на достъп до финансови услуги (EBA/GL/2023/04), издадени от Европейския банков орган, считано от 1 януари 2024 г.