Решения от заседание на 28.08.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Холдинг Център“ АД, гр. София.

Емисията е в размер на 10 000 000 евро, разпределени в 10 000 броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми и свободнопрехвърляеми облигации с ISIN код BG2100014237, с номинална и емисионна стойност на една облигация 1 000 евро, с плаващ лихвен процент, равен на сума от 6-месечен EURIBOR + надбавка от 1,00%, но не по-малко от 3,00% и не повече от 6,00%, с дата на емитиране 15.05.2023 г. и дата на падеж 15.05.2031 г.

2. Одобрява Милена Ангелов за представител на „Уеб Финанс Холдинг“ АД, който да представлява дружеството в качеството му на член на съвета на директорите на управляващо дружество „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД

3. Одобрява Любомира Димова-Маркова за лице, което да ръководи функцията за съответствие в „ЗД Евроинс Живот“ ЕАД и съответно в „ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД.

4. Одобрява Ирена Лалова за член на съвета на директорите на „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП“ АД.

5. Одобрява Кирил Георгиев за лице, ръководещо ключовата функция по вътрешен одит на „ФИ ХЕЛТ ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД.

6. Одобрява Николай Марев за член на управителния съвет на Пенсионно-осигурителна компания „Доверие“ АД.

7. Издава одобрение на лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове (ЛУАИФ) „Конкорд Асет Мениджмънт” АД на промени в Договор за депозитарни услуги, сключен между ЛУАИФ „Конкорд Асет Мениджмънт” АД, действащ за сметка на алтернативен инвестиционен фонд „Конкорд Фонд – 8 Алтернативен Инвестиционен Фонд“ АД, и депозитаря инвестиционен посредник „Реал Финанс“ АД.

8. Утвърждава „КПМГ ОДИТ“ ООД и „АФА” ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г., годишните справки, доклади и приложения на „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД.

9. Утвърждава „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и „ОДИТ КОНСУЛТ 2004“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г., годишните справки, доклади и приложения на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АКСИОМ” АД.

10. Утвърждава „КПМГ ОДИТ“ ООД и „АФА“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г., годишните справки, доклади и приложения на „ДЖИ ПИ ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД.

11. Вписва „ЕМПЛОИ БЕНЕФИТС“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

12. Спазва в надзорната си практика следните насоки, издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари:

–   Насоки за последователното прилагане на предпоставките за използването на мерките за ранна намеса (член 18, параграф 8 от РВПЦК) (ESMA91-372-1700);

Насоки относно допълнителното уточняване на обстоятелствата за временни ограничения в случай на значимо събитие, несвързано с неизпълнение, в съответствие с член 45а от РЕПИ (ESMA91-372-1704);

–   Насоки относно методиката, използвана от органите по преструктуриране за оценяване на договори преди тяхното прекратяване, както е описано в член 29, параграф 1 от РВПЦК (ESMA91-372-206).

13. Изпраща писмо до инвестиционен посредник „Интеркапитал Маркетс“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с преустановяване на дейността на клона на инвестиционния посредник, установен на територията на Република Полша, и на намерението му да извършва дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги.