Решения от заседание на 28.07.2022 г.

На заседанието си на 28.07.2022 г. КФН реши:

1. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Софарма“ АД, за закупуване чрез инвестиционен посредник „МК Брокерс“ АД на 14 632 655 акции (66.66%) от капитала на „Софарма Имоти“ АДСИЦ от останалите акционери на дружеството.

2. Одобрява Руслан Райчев за член на съвета на директорите на управляващо дружество „Инвест Фонд Мениджмънт“ АД.

3. Одобрява Георги Малинов и Габриела Томова за членове на съвета на директорите на управляващо дружество „Елана Фонд Мениджмънт“ АД.

4. Одобрява Тодор Данаилов за член на съвета на директорите на „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП“ АД.

5. Не издава забрана за придобиване на непряко квалифицирано участие на Драгомир Великов в размер на 19.537% от капитала на управляващо дружество „Компас инвест“ АД.

6. Отписва като емитент „Пауър Лоджистикс“ ЕАД, гр. Етрополе, и издадената емисия облигации, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

Емисията е в размер на 7 000 000 лева, разпределени в 7 000 броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, неконвертируеми, обезпечени облигации с номинална стойност 1 000 лева всяка една, с ISIN код BG2100022131.

7. Признава придобитата от Венета Славова квалификация за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.

8. Издава разрешение на инвестиционен посредник „Фаворит“ АД да класифицира акциите от капитала си, чиято номинална стойност е увеличена от 10 на 12 лв. за брой акция, като инструменти от базовия собствен капитал от първи ред във връзка с подадено заявление.

9. Приема на второ гласуване Наредба за оповестяването на пазарни данни.

Предстои обнародване в „Държавен вестник“.

10. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 49 от 16.10.2014 г. за задължителното застраховане по застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и „Злополука“ на пътниците в средствата за обществен превоз.

Предстои обнародване в „Държавен вестник“.

11. Приема на второ гласуване Наредба за изменение на Наредба № 63 от 8 ноември 2018 г. за изискванията към съдържанието, периодичността на изготвяне и сроковете за представяне на отчетите за надзорни цели на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове.

Предстои обнародване в „Държавен вестник“.

12. Утвърждава „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и „ОДИТ-КОРЕКТ“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. на „ЗК БЪЛГАРИЯ ИНШУРЪНС“ АД.

13. Спазва в надзорната си практика Насоките относно борсово търгуваните фондове (ETF) и въпросите за ПКИПЦК (ESMA/2014/937), Насоките относно стрес тестовете за ликвидност в ПКИПЦК и АИФ (ESMA34-39-897), Насоките относно таксите за постигнати резултати в ПКИПЦК и в определени видове АИФ (ESMA34-39-992) и Насоките относно сценариите за стрес тестовете съгласно Регламента за ФПП (ESMA34-49-446), издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари.

14. Изпраща писмо до „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на членове на съвета на директорите на дружеството.

15. Изпраща писмо до „ТИП ИН“ ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.