Решения от заседание на 28.04.2022 г.

1. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, гр. Варна.

Емисията е в размер на на 40 000 000 лева, разпределени в 40 000 бр. обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална стойност на една облигация 1 000 лева, с плаващ лихвен процент, равен на сумата от 6-месечен EURIBOR + надбавка от 3%, но общо не по-нисък от 2,8%, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 27.10.2021 г. и дата на падеж 27.10.2030 г., с ISIN код BG2100013213.

Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

2. Издава одобрение на „Адванс Терафонд“ АДСИЦ за възлагане на дейности по чл. 27, ал. 3 от ЗДСИЦДС (други необходими дейности пряко свързани с осъществяване на дейността по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗДСИЦДС) на трети лица (Пълните текстове на решения 331 – ДСИЦ, 332 – ДСИЦ, 333 – ДСИЦ, 334 – ДСИЦ и 335 – ДСИЦ можете да намерите в рубрика „Административни документи – Решения).

3. Издава разрешение на управляващо дружество „Инвест Фонд Мениджмънт” АД за прекратяването на договорен фонд (ДФ) „Глобал Опортюнитис“ и отнема разрешението за организиране и управление на ДФ „Глобал Опортюнитис”, издадено на управляващо дружество „Инвест Фонд Мениджмънт” АД с Решение № 635-ДФ от 31.07.2015 г. на КФН.

4. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Победа“ АД, гр. Бургас, за закупуване чрез инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД на 1 487 706 броя акции от капитала на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, от останалите акционери на дружеството.