Решения от заседание на 28.03.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Приема на първо гласуване проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове.

Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 14-дневен срок от публикуването му до 11.04.2023 г. включително.

2. Oдобрява замяната на „Кей Би Си Банк България“ ЕАД с „Тексим Банк“ АД като банка-депозитар на „Супер Боровец Пропърти Фонд“ АДСИЦ, гр. Бургас.

3. Одобрява изменения и допълнения в договор на „Софарма имоти“ АДСИЦ с трето лице по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС.

4. Освобождава „Аурубис България“ АД от задължението да се лицензира като инвестиционен посредник във връзка с осъществяваната от дружеството търговия с деривати на стоки и квоти за емисии и техните деривати (по смисъла на чл. 5 от ЗПФИ).