Решения от заседание на 27.10.2022 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява Борислав Михов за член на съвета на директорите на управляващо дружество „Тренд Асет Мениджмънт“ АД.

2. Одобрява Допълнително споразумение от 30.09.2022 г., с което е актуализиран договор за възлагане на дейности, сключен на 07.05.2007 г. между „Зенит имоти“ АДСИЦ и „Каприкорн консултинг сървисис“ ЕООД, като трето лице по смисъла на чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС.

3. Отписва, по искане на заявителя, „ФАР“ АД като публично дружество и издадената от дружеството емисия ценни книжа в размер на 1 250 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, с ISIN код BG1100002192, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

4. Признава придобитата от Александър Димитров квалификация за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.

5. Прекратява, по искане на заявителя, производство за вписване на  „УелдСмарт“ ООД в регистъра на лицата, които могат да извършват дейност като обвързан агент, воден от КФН.

6. Изпраща писмо до управляващо дружество „Аркус Асет Мениджмънт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за организиране и управление на договорен фонд.