Решения от заседание на 27.09.2022 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Отписва, по искане на заявителя, „ЗСК Лозово“ АД, гр. Бургас, като публично дружество и издадената от дружеството емисия ценни книжа в размер на 91 168 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев всяка и с ISIN код BG11ZSBUAT17, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

2. Одобрява Миролюб Иванов за прокурист и Евгения Пеева за член на съвета на директорите на инвестиционен посредник „Кепитъл Инвест“ ЕАД.