Решения от заседание на 27.07.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1.Вписва емисия варанти, издадена от „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД (с предишно наименование „Родина Кепитъл“ АД), в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

Емисията е в размер на 2 063 028 броя безналични, поименни, свободнопрехвърляеми варанти, с емисионна стойност 0,001 лева за един брой, с ISIN код BG9200002236, които дават право на титулярите на варанти в срок от 5 години да упражнят правото си да запишат съответния брой акции от базовия актив на варантите по емисионна стойност 24,00 лева за акция, при конверсионно съотношение варант/акция 1:1, които дружеството ще издаде при бъдещо/и увеличение/я на капитала си.

2. Вписва емисия варанти, издадена от „Грийн Индъстри Пропъртис“ АДСИЦ, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

Емисията е в размер на 44 200 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми варанти, с емисионна стойност 0,001 лева за един брой, с ISIN код BG9200001238, които дават право на притежателите на варанти да упражнят в 5-годишен срок правото си да запишат съответния брой акции – базов актив на варантите по емисионна стойност 1,10 лева за акция при конверсионно съотношение варант/акция 1:1, които дружеството ще издаде при бъдещо/и увеличение/я на капитала си.

3. Утвърждава „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и „ОДИТ-КОРЕКТ“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г., годишните справки, доклади и приложения на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ БЪЛГАРИЯ ИНШУРЪНС” АД.

4. Изпраща писмо до застрахователен брокер „ЕМ ДЖИ БРОКЕРС ВАРНА“ ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заличаване на дружеството от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

5. Изпраща писмо до „Застрахователно дружество ЕИГ Ре“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобряване на ръководител на функцията за съответствие в дружеството.

6. Изпраща писмо до “Застрахователно дружество Евроинс Живот“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобряване на ръководител на функцията за съответствие в дружеството.