Решения от заседание на 26.10.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, гр. София, за обратно изкупуване, чрез инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД, на акции от капитала на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, от акционерите на дружеството.

2. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от Холдинг „Света София“ АД, гр. София.

Емисията е в размер на 12 000 000 евро, разпределени в 12 000  броя безналични, обикновени, неконвертируеми, поименни, свободнопрехвърляеми, лихвоносни, обезпечени облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка, с ISIN код BG2100016232, с плаващ лихвен процент, равен на сума от 6-месечен EURIBOR + надбавка от 1,50%, но не по-малко от 3% и не повече от 5%, с дата на емитиране 05.07.2023 г. и дата на падеж 05.07.2031 г.

Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

3. Одобрява Милен Марков за независим член на съвета на директорите на „Животозастрахователна компания Съгласие“ АД.

4. Одобрява Кремена Патева-Петкова за член на съвета на директорите и изпълнителен директор на „Евроинс Иншурънс Груп“ АД.

5. Одобрява Валентин Илиев за член на съвета на директорите и изпълнителен директор на „Животозастрахователен институт“ АД.

6. Издава на „Групама застраховане“ ЕАД лиценз за разширяване обхвата на лиценза на застрахователя с нов клас застраховка съгласно Приложение № 1, Раздел II, буква „А“ от Кодекса за застраховането – т. 10.2 „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на моторно превозно средство: Гражданска отговорност на превозвача с моторни превозни средства по суша“.

7. Издава одобрение на лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове „Конкорд Асет Мениджмънт” АД, за делегиране на функцията по оценяване на част от активите на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“ и на АИФ „Конкорд Фонд – 8 Алтернативeн Инвестиционен фонд“ АД на трето лице.

8. Прекратява производство във връзка със заличаване на „ВТИ БРОКЕРС“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

9. Открива производство по заличаване на „АСТРА ФИН“ ЕООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.