Решения от заседание на 26.07.2022 г.

На заседанието си на 26.07.2022 г. КФН реши:

1. Вписва емисия акции, издадена от „София Комерс – Заложни Къщи” АД, гр. София, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

Емисията е в размер на 7 120 407 лв., разпределени в 7 120 407 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, с ISIN код BG1100053054, и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 2 373 469 лв. на 9 493 876 лв.

2. Oдобрява Димитър Русков за член на управителния съвет и Димитър Тонев за член на надзорния съвет на „БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД.

3. Одобрява Николай Божилов за ръководител на функцията за съответствие на „Европейска Застрахователна и Осигурителна Компания“ Застрахователно акционерно дружество“ АД.

4. Утвърждава „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и „ОДИТ-КОРЕКТ“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. на „ЗК ЛЕВ ИНС“ АД.

5. Утвърждава „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и „ОДИТ-КОРЕКТ“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. на „ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ” АД.

6. Утвърждава „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД като одиторско дружество, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. на „ФИ ХЕЛТ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД.

7. Вписва „МИК Брокери и Консултанти“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.