Решения от заседание на 26.05.2022 г.

На заседанието си на 26.05.2022 г. КФН реши:

1.Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Топлофикация-Плевен“ АД, гр. Плевен.

Емисията е в размер до 6 666 668 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1,50 лева всяка една, с ISIN код BG1100004214 и е в резултат на увеличение на капитала съгласно решение от 25.11.2021 г. на Съвета на директорите на дружеството.

Вписва посочената емисия в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

2. Одобрява Светла Ангелова за нов член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

3. Одобрява Ивана Димова за член на управителния съвет и изпълнителен директор на ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „УНИКА” АД и ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „УНИКА ЖИВОТ“ АД.

4. Одобрява Албена Райчева за член на управителния съвет и изпълнителен директор на ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „УНИКА” АД и ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „УНИКА ЖИВОТ“ АД.

5. Съгласува избора на Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-Сила“ АД на „Делойт Одит“ ООД и „Кроу България Одит“ ЕООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2022 г. на пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него фондове.

6. Приема Годишен отчет за дейността на Комисията за финансов надзор за 2021 г.

7. Отписва „Вита Ми Холдингс“ АД, гр. София и „Сирма“ АД, гр. София като публични дружества, както и издадените от дружествата емисии акции, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

8. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на „ЕДМ ИНШУРЪНС БРОКЕР“ ЕООД, както и на „АСТРА БРОКЕРС“ ЕООД, от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

9. Заличава „АР ЕМ КОНСЪЛТИНГ“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

10. Изпраща уведомление до съответните национални компетентни органи относно намерението на „Амарант Кар“ ООД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на: Германия, Франция, Италия, Испания, Полша, Румъния, Нидерландия, Белгия, Гърция, Чешка Република, Португалия, Швеция, Унгария, Австрия, Дания, Финландия, Словакия, Ирландия, Хърватия, Литва, Словеия, Латвия, Естония, Кипър, Люксембург, Малта.

11. Изпраща писмо с искане за представяне на допълнителна информация и документи във връзка с прехвърляне на ключовата функция за съответствие от „ЕЗОК“ ЗАД” АД на г-н Николай Божилов.