Решения от заседание на 26.01.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ, гр. Варна.

Емисията е в размер до 1 300 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 21,50 лева всяка една, с ISIN код BG1100099065 и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството.

Вписва посочената емисия предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

2. Издава одобрение на лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД, на промени в Правилата за оценка и управление на риска и в Правилата за оценка на портфейла и определяне на нетната стойност на активите на алтернативен инвестиционен фонд „Конкорд Фонд – 8 Алтернативен Инвестиционен Фонд“ АД.