Решения от заседание на 25.10.2022 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява представените промени в устава на „Сити Пропъртис“ АДСИЦ, гр. София, които ще бъдат предложени за гласуване на предстоящо общо събрание на акционерите.

2. Одобрява проект на годишен бюджет на Гаранционния фонд за 2023 г.

3. Утвърждава „МАЗАРС“ ООД и „ГРАНТ ТОРНТОН” ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. на „ЗД ЕВРОИНС” АД.

4. Утвърждава „МАЗАРС“ ООД и „ГРАНТ ТОРНТОН” ООД, като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. на „ЗД ЕВРОИНС ЖИВОТ” EАД.

5. Утвърждава „МАЗАРС“ ООД и „ГРАНТ ТОРНТОН” ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. на „ЗД ЕИГ Ре” ЕАД.

6. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд.

Предстои обнародване в „Държавен вестник“.

7. Отписва договорен фонд (ДФ) „Астра Баланс” и издадената от него емисия дялове от водените от КФН регистри, в резултат на осъществено преобразуване чрез вливане на ДФ „Астра Баланс” в ДФ „Астра Кеш Плюс”, организирани и управлявани от УД „Астра Асет Мениджмънт” АД.