Решения от заседание на 25.08.2022 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Не издава забрана за публикуване на предложение от „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ Б.В., Кралство Нидерландия, за изкупуване чрез инвестиционен посредник „Евро-Финанс“ АД, гр. София, на 14 416 броя акции (0,75%) от капитала на „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.

2. Не издава забрана за публикуване на предложение от „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ Б.В., Кралство Нидерландия, за изкупуване чрез инвестиционен посредник „Евро-Финанс“ АД, гр. София, на 117 броя акции (2,34%) от капитала на „Електрохолд Продажби“ AД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.

3. Одобрява допълнение към проспект за първично публично предлагане на привилегировани акции, които ще бъдат издадени от „Интеркапитал Груп“ АД, гр. София, одобрен от КФН с Решение № 717-Е от 28.09.2021 г.

4. Издава разрешение на управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД да организира и управлява договорен фонд (ДФ) „Експат Природни Ресурси”.

Вписва ДФ „Експат Природни Ресурси” в регистъра на колективните инвестиционни схеми, воден от КФН.

Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на ДФ „Експат Природни Ресурси“.

5. От разгледаните до 25.08.2022 г. заявления за допускане до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и/или като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 12 и 13 ноември 2022 г., до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти, насрочен за 12 ноември 2022 г., се допускат: Иван Иванов, Мартин Симов и Шукри Шукри. До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 13 ноември 2022 г., се допускат: Иван Иванов и Светослав Иванов. Всички заявления се разглеждат по реда на постъпването им в едномесечен срок от подаването им. Всеки от кандидатите ще бъде уведомен лично на предоставения от него електронен адрес дали е допуснат до изпит. Списъкът на допуснатите кандидати ще се обявява на страницата на КФН поетапно, според реда на разглеждане на заявленията и след вземане на решение от КФН за допускане до изпит. Обстоятелството, че имената на даден кандидат не фигурират в списъка към определена дата не означава, че не е допуснат до изпит, тъй като документите се разглеждат според реда на подаването им. Допуснатите до изпит кандидати следва да заплатят такса за явяване на изпит в размер на 450 лв. за всеки от изпитите, на които ще се явяват. Срокът за заплащане на таксата е до 04.11.2022 г. Мястото на провеждане на изпитите ще бъде оповестено на страницата на КФН след разглеждане на всички заявления за допускане до изпит и изготвяне на окончателен списък на допуснатите кандидати.