Решения от заседание на 25.05.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Екип-98 Холдинг“ АД.

Емисията е в размер на 15 000 000 лева, разпределени в 15 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации с ISIN код BG2100013221, с номинална и емисионна стойност на една облигация от 1 000 лева, с плаващ годишен лихвен процент, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка от 3,00%, но не по – малко от 3,25% и не повече от 6,00% годишно, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 18.11.2022 г. и дата на падеж 18.11.2030 г.

Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

2. Одобрява Маргарита Барова за неизпълнителен член на съвета на директорите на инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД.

3. Одобрява представените промени в устава на „СИИ Имоти“ АДСИЦ, които ще бъдат предложени за приемане на редовно общо събрание на акционерите на дружеството.

4. Одобрява представените промени в устава на „Алтерон“ АДСИЦ, гр. Варна, които ще бъдат предложени за гласуване на предстоящо редовно общо събрание на акционерите на дружеството.

5. Отписва договорен фонд „Астра Енерджи“ и издадената от него емисия дялове от водените от КФН регистри, в резултат на осъществено преобразуване чрез вливане на ДФ „Астра Енерджи“ в ДФ „Астра Кеш Плюс“, организирани и управлявани от УД „Астра Асет Мениджмънт“ АД.