Решения от заседание на 25.01.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява проспект за публично предлагане на емисия облигации, които ще бъдат издадени от „Доверие – обединен холдинг“ АД.

Емисията е в размер до 200 000 броя поименни, безналични, лихвоносни, необезпечени, свободнопрехвърляеми, конвертируеми облигации с ISIN код BG2100033237, с номинална и емисионна стойност на една облигация 100 лева, с плаващ лихвен процент, равен на сумата от 6-месечен EURIBOR, увеличен с надбавка от 2,00% годишно, но общо не по-малко от 2,00% годишно и не повече от 6,00% годишно, платим на 6-месечен период, с матуритет 5 (пет) години, считано от датата на издаване на емисията конвертируеми облигации.

Вписва посочената емисия конвертируеми, необезпечени облигации, предмет на публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

2. Отписва емисия облигации, издадена от „Холдинг Център“ АД, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, поради погасяване на задълженията на емитента по издадените облигации.

Емисията е в размер на 10 000 000 евро, разпределени в 10 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, лихвоносни, обезпечени и неконвертируеми облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка, с ISIN код ВG2100018154.

3. Одобрява „САЙБЪР ЛЕВЕЛ ИНС“ ООД, представлявано от управителя Павел Николов, за член на надзорния съвет на ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „ЛЕВ ИНС“ АД.

4. Вписва „ЗБ ИНС БРОКЕР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

5. Изпраща писмо до ЗД „БУЛ ИНС” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерението на дружеството да извършва дейност на територията на Германия при условията на свобода на предоставяне на услуги.

6. Изпраща писмо до ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „ЛЕВ ИНС“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на член на управителния съвет на дружеството.

7. Изпраща писмо до ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „ЛЕВ ИНС“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на независим член на надзорния съвет на дружеството.