Решения от заседание на 24.11.2022 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява Венцислав Вълчев за член на съвета на директорите на инвестиционен посредник „Булброкърс“ ЕАД.

2. Oдобрява представените промени в устава на „Сити Пропъртис“ АДСИЦ, които ще бъдат предложени за гласуване на предстоящо общо събрание на акционерите на дружеството.

3. Признава придобитата от Симеон Керанов квалификация за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.

4. Вписва „УелдСмарт“ ЕООД в регистъра на обвързаните агенти, воден от КФН.

5. Oтписва издадената от договорен фонд „Инвест Диверсифициран Фонд” емисия дялове, както и договорен фонд „Инвест Диверсифициран Фонд”, от водените от КФН регистри, в резултат на приключила ликвидация на фонда.