Решения от заседание на 24.10.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Вписва емисия акции, издадени от „Бианор Холдинг“ АД, гр. София, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

Емисията е в размер на 5 729 595 лева, разпределени в 5 729 595 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка, с ISIN код BG1100007076.

2. Вписва „Каменов М“ ЕООД, „Ени 1961“ ЕООД и „Софинанс 89“ ЕООД в регистъра на обвързаните агенти, воден от КФН.