Решения от заседание на 24.01.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Издава одобрение на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за възлагане на дейности по чл. 27, ал. 1 от ЗДСИЦДС (строителство и подобрения в недвижими имоти, собственост на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ) на „Бокал Инженеринг“ ООД като трето лице по смисъла на чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС.

2. Признава на Диана Иванова частична правоспособност на отговорен актюер в областта на общото застраховане.

3. Вписва „БКИ БРОКЕР“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

4. Изпраща писмо до лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове „ЕФ Асет Мениджмънт“ АД, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с делегиране на функциите на звено „Нормативно съответствие“ на трето лице.

5. Изпраща писмо до ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерението на дружеството да извършва застрахователна дейност по Животозастраховане, застраховка „Злополука”, застраховка „Заболяване”, на територията на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн при условията на свобода на предоставяне на услуги.