Решения от заседание на 23.11.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Не издава забрана на ОТП Фонд Мениджмънт Лимитед, Унгария, за увеличение на пряко квалифицирано дялово участие в размер на 34% с нови 41% от капитала на управляващо дружество „ДСК Управление на активи“ АД.

2. Утвърждава „МАЗАРС” ООД и „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г., годишните справки, доклади и приложения на „ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД.

3. Утвърждава „МАЗАРС” ООД и „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г., годишните справки, доклади и приложения на „ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД.

4. Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Франция във връзка с намерението на ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД да извършва застрахователна дейност при условията на свобода на предоставяне на услуги на територията на съответната държава.

5. Изпраща уведомления до компетентните органи на Република Италия, Република Франция и Кралство Испания във връзка с намерението на „ЕВРОПЕЙСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ“ АД да извършва застрахователна дейност при условията на свобода на предоставяне на услуги на териториите на съответните държави.