Решения от заседание на 23.08.2022 г.

На заседанието си на 23.08.2022 ф. КФН реши:

1. Одобрява Изабел Бугърс за член на надзорния съвет на „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД и съответно на „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД.

2. Одобрява Прасун Сингхал за член на съвета на директорите на „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП“ АД.

3. Одобрява представения нов устав на „Зенит Имоти“ АДСИЦ, гр. Пловдив, който ще бъде предложен за приемане на общо събрание на акционерите на дружеството.

4. Издава разрешение на лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове (ЛУАИФ) „Конкорд Асет Мениджмънт” АД за извършване на дейност по управление на алтернативен инвестиционен фонд „Конкорд Фонд – 8 Алтернативeн Инвестиционен фонд“ АД.

Вписва „Конкорд Фонд – 8 Алтернативeн Инвестиционен фонд“ АД в регистъра на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове и управляваните от тях алтернативни инвестиционни фондове, воден от КФН.

Издава одобрение на промени в Програмата за дейността на ЛУАИФ „Конкорд Асет Мениджмънт” АД.

5. Издава разрешение на управляващо дружество (УД) „Астра Асет Мениджмънт” АД за преобразуване чрез вливане на договорен фонд (ДФ) „Астра Баланс” в ДФ „Астра Кеш Плюс”, организирани и управлявани от УД „Астра Асет Мениджмънт” АД.

6. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 22.12.2003 г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции.

Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок от публикуването му до 23.09.2022 г. включително.

7. Вписва “ТЕ Ресурс“ ООД и “ТИП ИН“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

8. Изпраща писмо до „ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобряване изпълнителен директор на дружеството.