Решения от заседание на 23.05.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от Холдинг „Нов век“ АД, гр. София.

Емисията е  в размер 31 000 000 лева, разпределени в 31 000 броя обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална и емисионна стойност на една облигация 1 000 лева, с плаващ лихвен процент в размер, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка 1,50%, но общо не по-малко от 4,00% и не повече от 6,00% годишно, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 23.11.2022 г. и дата на падеж 23.11.2030 г., с ISIN код BG2100016224.

Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

2. Одобрява проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД, гр. София.

Емисията е в размер до 4 860 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка една, с ISIN код BG1100005203.

Вписва посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

3. Съгласува избора на Пенсионно-осигурителна компания „Доверие” АД на „ПрайсуотърхаусКупърс Одит“ ООД и „Кроу България Одит“ ЕООД като одитори за извършване на проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2023 г. на дружеството и управляваните от него фондове.

4. Спира производство във връзка с намерението на ЗД „Евроинс“ АД да извършва дейност по т. 18 „Помощ при пътуване (Асистанс)“ от Раздел II на Приложение № 1 от КЗ, на територията на Република Румъния, при условията на свобода на предоставяне на услуги.

5. Изпраща уведомления до компетентните органи на Република Гърция и Кралство Испания във връзка с намерението на „ВИРТУС АДВАЙЗОРИ“ ООД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свобода на предоставяне на услуги на териториите на съответните държави.

6. Изпраща уведомления до компетентните органи на Федерална Република Германия, Република Румъния, Република Латвия, Република Литва и Република Естония във връзка с намерението на застрахователен брокер „МИК Брокери и Консултанти“ ЕООД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свобода на предоставяне на услуги на териториите на съответните държави.

7. Изпраща писмо до “ЕИГ Ре” ЕАД, с което уведомява дружеството, че към настоящия момент не са констатирани обстоятелства, които представляват правни пречки относно прехвърляне на дейности по предоставяне на деловодни услуги на трето лице, както и за прехвърляне на дейности по предоставяне на информационни услуги на трето лице.

8. Приема Годишен отчет за дейността на Комисията за финансов надзор за 2022 г.

9. Изпраща писмо до „Животозастрахователен институт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобряване на член на съвета на директорите и изпълнителен директор на дружеството.

10. Изпраща писмо до „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерението на дружеството да извършва застрахователна дейност на територията на Република Румъния при условията на правото на установяване /чрез клон/.