Решения от заседание на 23.03.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 27.05.2021 г. за реда за придобиване, признаване и отнемане на правоспособност на брокерите на финансови инструменти и инвестиционните консултанти.

Предстои обнародване в „Държавен вестник“.

2. Приема на второ гласуване Наредба за изменение на Наредба № 29 от 12.07.2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, международните финансови организации, пазарите и индексите на тези пазари съгласно чл. 176, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.

Предстои обнародване в „Държавен вестник“.

3. Одобрява представените промени в устава на „Елана Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ, които ще бъдат предложени за гласуване на предстоящо общо събрание на акционерите на дружеството.

4. Издава одобрение на лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове „ЕФ Асет Мениджмънт“ АД за делегиране на функциите на звено „Нормативно съответствие“ на трето лице.

5. Заличава „Сити нет брокер“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

6. Изпраща писмо до „Застрахователно дружество ЕИГ Ре“ ЕАД, с което уведомява дружеството, че към настоящия момент не са констатирани обстоятелствата, които представляват правни пречки за сключването на представения договор за прехвърляне на дейностите по организиране, управление, съхранение и унищожаване на архивни документи от архивния фонд на „Застрахователно дружество ЕИГ Ре“ ЕАД към трето лице.