Решения от заседание на 23.02.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Издава временна забрана за публикуване на предложение от „Инвест Пропърти“ АДСИЦ, гр. Враца, за обратно изкупуване на собствени акции при условията и по реда на търгово предлагане във връзка с взето решение от общото събрание на акционерите на дружеството за отказ от издадения лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.

2. Одобрява Силвия Лозанова за ръководител на функцията по вътрешен одит на „БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД.

3. Одобрява Атанас Панчов за член на управителния съвет и изпълнителен директор на „ЗК БЪЛГАРИЯ ИНШУРЪНС“ АД.

4. Вписва „ГВТ“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

5. Заличава „ЛЕО БРОКЕР“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

6. Изпраща уведомления до компетентните органи на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия във връзка с намерението на „АЛИАНТ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР“ ЕООД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на съответните държави.