Решения от заседание на 22.11.2022 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Вписва емисия акции, издадени от „Черноморски Холдинг“ АД, гр. Бургас, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

Емисията е в размер на 999 999 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 4 лева всяка една, с ISIN код BG1100069985 и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството.

2. Не издава забрана за придобиване от Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ, Белгия, на 100 % пряко квалифицирано участие в управляващо дружество „Кей Би Си Управление на инвестиции“ ЕАД.

3. Одобрява Евгени Ташев, Владислав Кънчев и Никола Петринин за членове на съвета на директорите на „Сити Пропъртис“ АДСИЦ.

4. Одобрява представените промени в устава на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, гр. София, които ще бъдат предложени за приемане на предстоящо общо събрание на акционерите на дружеството.

5. Утвърждава „РСМ БГ” ООД и „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ” ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. на „БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД.

6. Утвърждава „МАЗАРС” ООД и „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ” ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. на „ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД.

7. Утвърждава „МАЗАРС” ООД и „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ” ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. на „ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД.