Решения от заседание на 22.06.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Черноморски Холдинг“ АД, гр. Бургас.

Емисията е в размер на 11 000 000 евро, разпределени в 11 000 броя обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална и емисионна стойност на една облигация 1 000 евро, с плаващ лихвен процент в размер, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка 1,00%, но общо не по-малко от 2,50% и не повече от 5,00% годишно, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 20.03.2023 г. и дата на падеж 20.03.2032 г., с ISIN код BG2100004238.

Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

2. Одобрява проспект за първично публично предлагане на варанти, които ще бъдат издадени от „Родина Кепитъл“ АД.

Емисията е в размер на до 2 063 028 броя безналични, поименни, свободно прехвърляеми варанти, с емисионна стойност 0,001 лева всеки варант, с ISIN код BG9200002236, които дават право на титулярите на варанти в срок от 5 години да упражнят правото си да запишат съответния брой акции от базовия актив на варантите по емисионна стойност 24,00 лева за акция, при конверсионно съотношение варант/ акция 1:1.

Вписва посочената емисия варанти, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

3. Одобрява Илияна Трифонова и Радослав Димитров за членове на контролния орган на инвестиционен посредник „Трейдинг 212“ ЕООД.

4. Одобрява Ивайло Ангарски за член на съвета на директорите и съответно Даниел Александров за прокурист на управляващо дружество „Аркус Асет Мениджмънт“ АД.

5. Одобрява Иван Андреев, Никола Попниколов и Стилиана Арабаджиева за членове на съвета на директорите на „Болкан Пропърти Инструментс“ АДСИЦ.

6. Одобрява представения нов устав на „Болкан Пропърти Инструментс“ АДСИЦ, гр. София, който ще бъде предложен за гласуване на редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството.

7. Издава одобрение за преобразуване чрез вливане на „Биофарм-Инженеринг” АД в „Софарма” АД.

8. Утвърждава „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и „ОДИТ-КОРЕКТ“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г., годишните справки, доклади и приложения на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД.

9. Утвърждава „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и „ОДИТ-КОРЕКТ“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г., годишните справки, доклади и приложения на ЗД „ОЗОК Инс“ АД.

10. Вписва „ЛАЙЪН МАРИТАЙМ“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

11. Прекратява производства за одобрение на член на съвета на директорите и съответно на прокурист на управляващо дружество „Инвест Фонд Мениджмънт” АД поради оттегляне на заявленията.

12. Изпраща писмо до национално инвестиционно дружество от затворен тип „Индустриален фонд“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на прокурист на дружеството.

13. Изпраща писма до Националната банка на Словакия (Národná Banka Slovenska – НБС) и до PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s., („Партнърс Инвестмънтс“ ОЦП АС) – инвестиционен посредник, лицензиран от НБС, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерението на „Партнърс Инвестмънтс“ ОЦП АС да извършва дейност на територията на Република България чрез обвързан агент.

14. Изпраща писмо до ЗАД „Армеец“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на представител на ЦКБ АД в надзорния съвет на ЗАД „Армеец“ АД.