Решения от заседание на 21.12.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „Елана Агрокредит“ АД.

Емисията е в размер до 18 314 962 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1,10 лева всяка една, с ISIN код BG1100040101.

Вписва посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

2. Одобрява Мария Романска за член на съвета на директорите на управляващо дружество „Общинска банка Асет Мениджмънт“ ЕАД.

3. Вписва „Т ЕНД Н 81“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

4. Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Италия във връзка с намерението на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ БЪЛГАРИЯ ИНШУРЪНС” АД да извършва застрахователна дейност на територията на съответната държава, при условията на свобода на предоставяне на услуги.

Прекратява производство във връзка с намерението на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ БЪЛГАРИЯ ИНШУРЪНС” АД да извършва застрахователна дейност на територията на Република Франция, Федерална република Германия, Република Австрия, Република Гърция, Кралство Испания и Република Румъния, при условията на свобода на предоставяне на услуги.

5. Изпраща писмо до „Глобал Клиринг Хаус“ ООД (в процес на учредяване) с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на лиценз за извършване дейност като инвестиционен посредник.