Решения от заседание на 21.11.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1.Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадена от „Север-Холдинг“ АД, гр. Варна.

Емисията е в размер на 28 000 000 лева, разпределени в 28 000 броя обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, свободно прехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална стойност на една облигация 1 000 лева, с плаващ лихвен процент в размер, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка 1,25%, но не по-малко от 3,25%  и не повече от 5,25% годишно, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 07.08.2023 г. и дата на падеж 07.08.2032 г., с ISIN код BG2100023238.

Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

2. Признава придобитата от Ивайло Тасков квалификация за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.

3. Утвърждава „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ“ ООД и „МАЗАРС“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г., годишните справки, доклади и приложения на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ УНИКА” АД.

4. Утвърждава „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ“ ООД и „МАЗАРС“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г., годишните справки, доклади и приложения на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ УНИКА ЖИВОТ” АД.

5. Изпраща писмо до „Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и здраве“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на лице, което да ръководи функцията за съответствие на дружеството.