Решения от заседание на 21.09.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Отписва „Люк“ АДСИЦ, гр. София, като публично дружество и издадената от него емисия акции от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

Емисията е в размер на 1 500 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, с ISIN код BG1100064069.

2. Одобрява Преслава Николова за член на управителния съвет на „Застрахователно дружество ЕИГ Ре“ ЕАД.

3. Утвърждава „ЪРНСТ И ЯНГ ОДИТ“ ООД и „АФА“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г., годишните справки, доклади и приложения на „БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ /БАЕЗ/“ ЕАД.