Решения от заседание на 21.07.2022 г

На заседанието си на 19.07.2022 г. КФН реши:

1.Одобрява проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, които ще бъдат издадени от „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД. Емисията е в размер на до 20 000 000 евро, разпределени в до 200 броя обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, неконвертируеми, подчинени, некумулативни, необезпечени, безсрочни, свободнопрехвърляеми облигации, структурирани да отговарят на изискванията за допълнителен капитал от първи ред, с номинална и емисионна стойност от 100 000 евро всяка, с ISIN код BG2100004220, с фиксиран годишен лихвен процент за първите пет години от датата на издаване, а ако е налице допълнително издаване, за първите шест години от датата на издаване, платим на годишни периоди, който ще бъде определен съвместно от емитента и водещия мениджър след приключване на срока на подписката, с право на емитента да упражни три кол опции (кол опция на емитента; регулаторна/данъчна кол опция; кол опция при отказ за включване на постъпленията от облигационната емисия в собствения капитал на емитента).Вписва посочената емисия облигации, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

2. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Билд инвест“ ЕООД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг“ АД на 4 806 броя акции от капитала на „ЗСК Лозово“ АД от останалите акционери на дружеството.

3. Не издава забрана за обратно изкупуване при условията и по реда на търгово предлагане от „Сток Плюс“ АД, гр. София, чрез инвестиционен посредник „Карол“ АД, гр. София, на до 1 923 780 акции от капитала на „Сток Плюс“ АД от акционерите на дружеството.

4. Не издава окончателна забрана на Михаил Александров Петков, за изкупуване чрез ИП „Карол“ АД на 44 504 бр. акции от капитала на „Инвест Пропърти“ АДСИЦ, гр. Враца, от останалите акционери на дружеството.

5. Не издава забрана за придобиване на пряко квалифицирано дялово участие от „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД в инвестиционен посредник „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД съгласно чл. 53, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ).

6. Одобрява Борис Боев за член на управителния съвет и изпълнителен директор на „ЗК БЪЛГАРИЯ ИНШУРЪНС“ АД.

7. Одобрява Анна Мария Хегедюш за член на надзорния съвет на „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД.

8. Вписва „АТЛАС ЗБ“ ООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

9. Съгласува избора на „Пенсионноосигурителен институт“ АД на „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и „ОДИТ-КОРЕКТ” ООД като одитори за извършване на проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2022 г. на дружеството и управляваните от него фондове.

10. Отписва емисия ценни книжа в размер на 15 000 000 евро, разпределени в 15 000 броя обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми, обезпечени облигации с номинална стойност 1 000 евро всяка, с ISIN код BG2100015150, издадени от Холдинг „Нов Век“ АД, гр. София, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, поради погасяване на задълженията на публичното дружество по емисията ценни книжа.

11. Заличава застрахователен брокер „АЛИАНС БРОКЕР“ ООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

12. Заличава застрахователен брокер „АСТРА БРОКЕРС“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

13. Насрочва изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти (на 12 ноември 2022 г.) и като инвестиционен консултант (на 13 ноември 2022 г.). Приема ред за провеждане на изпитите, тематични конспекти и правила за оценяване, които са публикувани на страницата на КФН в раздел „Инвестиционна дейност”, „Изпити за правоспособност”, „Изпити за брокер на финансови инструменти и инвестиционен консултант”. Изпитите ще се проведат при стриктното спазване на приложимите към посочените дати противоепидемични мерки на територията на Република България.

14. Изпраща писмо до управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за организиране и управление на договорен фонд (ДФ) „Експат Природни Ресурси”.

15. Изпраща писмо до лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове „Конкорд Асет Мениджмънт” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение по чл. 232, ал. 6 във връзка с чл. 222, ал. 4 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ).

16. Изпраща писмо до „ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ” EАД и „ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” EАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с прехвърляне на дейности съгласно чл. 110 от КЗ.

17. Изпраща писмо до „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” EАД и „ДЗИ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” EАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с прехвърляне на дейности съгласно чл. 110 от КЗ.