Решения от заседание на 21.06.2022 г.

На заседанието си на 21.06.2022 г. КФН реши:

1. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 58 от 28.02.2018 г. за изискванията за защита на финансовите инструменти и паричните средства на клиенти, за управление на продукти и за предоставяне или получаване на възнаграждения, комисиони, други парични или непарични облаги.

Предстои обнародване в „Държавен вестник“.

2. Изпраща писмо до ЗД „ОЗОК ИНС“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на независим член на съвета на директорите на дружеството.

3. Допуска кандидати до изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер, който ще се проведе в периода 01.10.2022 – 22.10.2022 г.