Решения от заседание на 21.02.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява Татяна Гунева, Емил Борисов и Елена Петрова за членове на Съвета на директорите на „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ.

2. Одобрява замяна на „Кей Би Си Банк България” ЕАД с „Тексим Банк“ АД като банка-депозитар на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ.

3. Вписва „ЕС ПИ ЕМ АДВАЙЗЪРИ ГРУП“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

4. Изпраща уведомления до компетентните органи на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн във връзка с намерението на ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс груп“ ЕАД да извършва застрахователна дейност на техните територии при условията на свобода на предоставяне на услуги.

5. Изпраща уведомления до компетентните органи на Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Ирландия, Италия, Кипър, Люксембург, Лихтенщайн, Нидерландия, Полша, Румъния, Унгария, Франция и Хърватия във връзка с намерението на „АТЛАС ЗБ“ ООД да извършва дейност по застрахователно посредничество при свобода на предоставяне на услуги на техните територии.

6. Изпраща писмо до ЗД „Евроинс” АД, с което уведомява дружеството, че са спазени всички изисквания във връзка с прехвърляне на дейностите по предоставяне на информационни услуги на външен изпълнител.

7. Изпраща писмо до Застрахователно акционерно дружество „ДаллБогг: Живот и здраве“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на член на съвета на директорите и изпълнителен директор на дружеството.