Решения от заседание на 20.12.2022 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява Глория Николова за член на съвета на директорите на управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД.

2. Одобрява Деян Иванов за член на съвета на директорите на управляващо дружество „Стратегия Асет Мениджмънт“ АД.

3. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Донев Инвестмънтс Холдинг“ АД, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Карол” АД, на до 11 000 000 броя акции от капитала на „Софарма“ АД от останалите акционери на дружеството.

4. Издава лиценз на „Еф Асет Мениджмънт” АД за извършване на дейност по управление на алтернативни инвестиционни фондове.

5. Издава одобрение на „Сити Пропъртис“ АДСИЦ за възлагане на дейности по чл. 27, ал. 3 от ЗДСИЦДС (воденето и съхраняването на счетоводна и друга отчетност и кореспонденция) на „Прайм Бизнес Консултинг“ АД като трето лице по смисъла на чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС.

6. Утвърждава „МАЗАРС“ ООД и „ГРАНТ ТОРНТОН” ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г., годишните справки, доклади и приложения на „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП” АД.

7. Приема Програма за нормативната дейност на Комисията за финансов надзор за периода 1 януари – 30 юни 2023 г.

8. Оповестява чрез публикуване на интернет страницата на Комисията за финансов надзор посочените по-долу интернет страници, чрез които се предлага предоставянето на инвестиционни услуги от лица, които нямат право да предоставят на територията на Република България такива услуги:

https://galaxytrade.cc/;

https://www.ukbtc.com/.

9. Изпраща писмо до „ЗД СЪГЛАСИЕ“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на член на съвета на директорите на дружеството.

10. Изпраща писмо до ЖЗК „СЪГЛАСИЕ“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на член на съвета на директорите на дружеството.